PHP对数组操作的几个函数(array_pop, array_shift, array_slice)

array_pop() 把数组最后一个单元删除
array_shift() 把数组第一个单元删除
array_slice() 截取数组的一段

例子如下:

< ?php
 
$arr = array ('a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f', 'g');
 
echo '-------原始数组-----<br />';
var_dump($arr);
 
array_pop($arr);
echo '<br />-------删除最后一个单元-----<br />';
var_dump($arr);
 
array_shift($arr);
echo '<br />-------删除第一个单元-----<br />';
var_dump($arr);
 
$out = array_slice($arr, 2);
echo '<br />-------从游标为2开始截取到最后-----<br />';
var_dump($out);
 
$out = array_slice($arr, 2, 2);
echo '<br />-------从游标为2开始截取长度为2-----<br />';
var_dump($out);
 
?>

继续阅读

PHP随机数组与随机数组KEY

最近开发中,要用到从一个大数组中取出一些数组,
但要求数组是随机的,PHP在这方面有很好的函数支持

例如:有一个二维数组,数量为7个,要随机取出两个

这里介绍一下两个函数:array_rand(), shuffle();

shuffle() 其实只是把数组的随机打乱,但你可以取出
头两个,也可以达到随机的效果,
array_rand() 这个函数其实是随机数组的KEY,就是
从数组的KEY中随机抽取几个出来。

费话少说,代码如下:
继续阅读